lunduniversity.lu.se

CIRCLE

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy |Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Ny bok förespråkar innovationsstrategi med helhetssyn

Vårt samhälle är byggt av innovationer. Bilar, tåg, flygplan, telefoner, internet och medicinsk teknik gör det tydligt att samhället påverkas och förändras tillsammans med innovationerna. Men det har saknats ett helhetsgrepp och en djupare förståelse för de system inom vilka innovationer skapas, menar Charles Edquist, professor i innovationsstudier vid CIRCLE, Lunds universitet, som nu tillsammans med Susana Borrás, professor vid CBS i Danmark, ger ut en bok om holistisk innovationspolitik för att öka förståelsen för den samsyn som behövs.

Hur skiljer sig boken från andra som behandlar innovationer och innovationspolitik?
– Boken förkastar den linjära syn som dominerar innovationspolitiken i hela världen. Denna bygger på att grundforskning leder till tillämpad forskning som i sin tur ger innovationer, vilka slutligen resulterar i tillväxt, jobb och välfärd. En effektiv innovationspolitik måste inbegripa – inte bara forskning – utan också utbildning, offentlig upphandling, entreprenörskap, regelsystem, finansiering och inkubation. I Sverige har en sådan holistisk innovationspolitik gradvis vuxit fram sedan Nationella innovationsrådet inrättades efter ett regeringsbeslut i februari 2015, säger Charles Edquist.

Vem vänder sig boken till?
– Jag hoppas att boken är användbar för det globala samfundet av forskare, för studenter, beslutsfattare, politiker och för alla som är intresserade av området innovationspolitik. Det är tydligt att det politiska intresset för innovation ökar kraftigt – antalet kurser inom området blir fler, vi har betydligt fler professorer inom ämnet innovationsstudier idag än för exempelvis 40 år sedan, säger Charles Edquist.

Hur kan boken konkret användas?
– Den kan bidra till att man förstår hur innovationer verkligen växer fram och hur dessa processer påverkas av företagens strategier och offentliga organisationers regelverk – och hur dessa kan och bör komplettera varandra, säger Charles Edquist.

Vilka är dina råd och rekommendationer när man arbetar med innovationsprocesser?
– I boken finns massor av råd och rekommendationer till politiker, forskare och andra med intresse för att påverka innovationsprocesser. Några är:

  • Lyft blicken – se till helheten
  • Skilj på saker som påverkar innovationer och saker som påverkar forskning – de är inte samma, även om de påverkar varandra
  • Se på vad användning och efterfrågan betyder för innovationer – offentlig upphandling är centralt
  • Utbildning och entreprenörskap betyder mycket för innovationer

Boken ”Holistic Innovation Policy – Theoretical Foundations, Policy Problems and Instrument Choices” ges ut av Oxford University Press och är skriven av Charles Edquist, Professor i Innovation Studies vid CIRCLE, Lunds universitet och Susana Borrás, Professor vid Department of Organization vid Copenhagen Business School (CBS) i Danmark. Boken finns tillgänglig hos Oxford University Press https://global.oup.com/academic/product/holistic-innovation-policy-9780198809807?q=edquist&lang=en&cc=gb samt hos internationella och nationella nätbokhandlare.

Page Manager:

Mer information:

Charles Edquist
professor
CIRCLE, Lunds universitet
charles.edquist@circle.lu.se
+46 (0) 708 13 62 13

Om nationella innovationsrådet

Rådet syftar till att stärka samverkan i samhället mellan viktiga aktörer, såsom akademi, näringsliv och offentlig sektor. En viktig uppgift är också att främja ett bra samarbete inom regeringen och departementen för en utvecklad innovationspolitik. Rådet inrättades enligt regeringsbeslut i februari 2015. Nationella innovationsrådet består av ordförande, fem statsråd och tio externa ledamöter. De externa ledamöterna ger råd till regeringen i innovationspolitiska frågor.